logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Realizowane projekty

CANDIS: Nie pozwól, by trawa cię przerosła.- kontynuacja programu Monar Roosevelta

Program CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania kanabinoli. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Uczestnictwo w programie będzie poprzedza rozmowa diagnostyczno-motywująca. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Program profilaktyczny, wczesnej interwencji FreD goes net.- kontynuacja programu Monar Roosevelta.

FreD składa się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz ośmiu godzin pracy grupowej, którą można podzielić na dwie lub cztery części w zależności od lokalnych potrzeb i okoliczności. W razie konieczności można przeprowadzić rozmowę końcową. Program FreD goes net to program profilaktyczny, który opiera się na założeniu, iż wykrycie faktu używania narkotyków powinno wiązać się z interwencją o charakterze zdrowotnym. FreD to program wczesnej interwencji. W głównej mierze kierowany jest do młodzieży oraz młodych dorosłych w wieku 14-21 ( w niektórych przypadkach 13-25 r.ż). Głównym celem programu FreD jest zapobieganie uzależnieniom. Uczestnicy identyfikują własne czynniki chroniące. Mając powyższe na uwadze uczestnicy w krytyczny sposób analizują swoje używanie.

Program Profilaktyki Selektywnej wspierający młodzież oraz ich rodziny z miasta Wrocławia

Program ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych. Nasze działania mają za zadanie ograniczać czynniki ryzyka związane ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawiać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, kształtować adekwatne przekonania normatywne dotyczące narkotyków, promować postawy prozdrowotne oraz wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrażającymi czynnościami wykonywanymi przez dziecko. Działania realizowane są poprzez dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z używaniem substancji, interwencje kryzysowe, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, poradnictwo rodzinne i zajęcia informacyjno-edukacyjne.

Program Profilaktyki Wskazującej wspierający młodzież, młodych dorosłych oraz ich rodziny z miasta Wrocławia

Celem Programu Profilaktyki Wskazującej jest zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorów używania substancji na mniej „niebezpieczne”, ryzykowne. Działania ukierunkowane są głównie na diagnozę przyczyn problemu i podjęcie stosownej interwencji. Głównym celem działań jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i dzięki temu zmniejszenie poziomu zagrożenia patologią i wykluczeniem społecznym oraz zablokowanie intensywności doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych realizowany na terenie miasta Wrocławia.

Program ma na celu zapobieganie nawrotom oraz powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania na wielu płaszczyznach m.in. zawodowej, rodzinnej, towarzyskiej i społecznej. Działania realizowane są poprzez grupy zapobiegania nawrotom, warsztaty psychospołeczne, zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej, konsultacje socjalne, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne oraz dyżury nocne w hostelu.

„Nie jesteś sam!!”: Program wsparcia dla rodzin osób używających substancje psychoaktywne.

Jest to program świadczący pomoc i wsparcie dla rodzin osób uzależnionych a także ich bliskich, który ma na celu zwiększenie dostępności do programów pomocy dla rodzin, w których występuje problem używania substancji psychoaktywnych.

Wrocławski program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Program ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych. Nasze działania mają za zadanie ograniczać czynniki ryzyka związane ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawiać funkcjonowanie emocjonalne i społeczne, kształtować adekwatne przekonania normatywne dotyczące uzależnień behawioralnych, promować postawy prozdrowotne oraz wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów związanych z zagrażającymi czynnościami wykonywanymi przez dziecko. Działania realizowane są poprzez dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysową, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Wygraj siebie! - Program wsparcia osób uzależnionych od hazardu oraz ich bliskich i rodzin na terenie miasta Wrocławia i powiatu Wrocławskiego-kontynuacja.

Celem programu jest udostępnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego wśród osób uzależnionych od hazardu przed procesem terapii ich bliskim i rodzinom na terenie miasta Wrocławia i powiatu Wrocławskiego. Przystąpienie do projektu poprzedza krótka interwencja prowadzona przez psychologa, Specjalistę Terapii uzależnień mającą na celu zmotywowanie beneficjenta do podjęcia dalszej terapii oraz udzielenia pomocy w wyjściu z sytuacji kryzysowej.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin – Monar Roosevelta: kontynuacja.

Program obejmuje profesjonalną opieką oraz terapią osoby z problemem patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Program skierowany jest do klientów zgłaszający się do naszej poradni uzależnionych od hazardu lub z innym uzależnieniem behawioralnym oraz do osoby, u których zdiagnozowano uzależnienie od substancji psychoaktywnych, ale podczas konsultacji terapeutycznej zgłaszają również problem z grami hazardowymi lub innym uzależnieniem czynnościowym. Pragniemy zwiększyć dostępność i rozszerzyć ofertę profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom na terenie Wrocławia i okolic. Działania te mają na celu udzielenie szeroko rozumianego wsparcia, rozszerzenie wiedzy klientów nt. uzależnień behawioralnych, uświadomienie wielkości problemu, oraz nabycie kompetencji społeczno – emocjonalnych, zmianę błędów poznawczych dotyczących problemowych zachować, nabycia kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.